Liste over udviklingsmuligheder kan ses her

Der er masser af ideer til udvikling af vores lokalområde

Du kan se listen her, den redigeres løbende.

Er der noget du gerne vil være en del af, og måske være “projektejer” på, så kontakt gerne lokalrådet.

Liste over udviklingsmuligheder_2018

Liste over udvikling_side 1Liste over udvikling_side 2

Reklamer

Projekt Vonge er færdigmeldt – pengene er kommet ind.

Dejligt at kunne meddele at madpakkehuset, legestativet og fitness-stativet nu faktisk står færdig, og klar til brug.

Der mangler lige lidt ved fitness stativet, da der er lovet nogle guidelines i brugen, men mon ikke det kommer snart.

Indvielsen har ikke været officiel endnu, det kommer efter sommerferien.

Vi kan også med glæde konstatere, at pengene fra Friluftsrådet og Vejle kommune er gået ind på lokalrådets konto, så projektet er nu afsluttet.

Dog vil projektlederne gerne have en bund i madpakkehuset, mest fordi skolen har planer om at have udendørs undervisning i huset hele skoleåret, så det skal nok blive brugt.

Festlig indvielse af hytter og grillhus ved Hærvejscentret

Vejret var ikke helt med arrangementet, men mange mødte alligevel op til indvielsen af hytterne og grillhuset, som nu kan tages i brug.

Hytterne blev navngivet OKSEVEJEN og STUDEVEJEN mens bålhyttten fik navnet BÅLHYTTEN UDSPRINGET

Arrangementet er i samarbejde med spejderne, som holder en lokal event hvor der bygges stigegolf og afholdes loppemarked.

Desuden kan det meddeles, at friluftsrådet har støttet projektet med hele 66.000,- kroner, hvilket er super.

 

Projekt Kollemorten skrider godt fremad

Det er en ren fornøjelse at følge projektet i Kollemorten, ved Hærvejscentret, det skrider godt fremad, der er planlagt indvielse d. 20.5. så tidsplanen skal overholdes.

Ved indvielsen er der masser af aktiviteter ved Hærvejscentret, da Vonge-Kollemorten Spejderne har en aktiv dag med diverse events samme dag, en god anledning til at indvie hytterne.

Desuden har man søgt midler hos friluftstrådet, så måske der kommer lidt flere penge i kassen.

Opstart af projekt i Vonge

Projektet i Vonge er ved sportspladsen og skolen, og er nu igangsat med nogle pæle, som viser hvor det fremtidige madpakkehus skal stå, dette var i februar 2017.

I marts fortsatte arbejdet, både med madpakkehus og legestativ ved skolen, så der er godt gang i projektet.

Desuden er der fældet en masse træer ved hallens p-plads, ikke specikt noget af projektet, men det giver god mening, nu da man er igang, dette skete i april 2017

Projekt Kollemorten igangsat – bålhus og hytter

Så er der gang i projektet i Kollemorten – der er blevet ryddet godt ud i træer og buske, så der nu er fri adgang til pladsen bag hytterne og dermed gode adgangsforhold til bålhuset, som skal ligge tæt på hytterne, men alligevel lidt væk.

Frivillige hænder har været godt igang, og 2 gamle hytter blev givet væk efter “først til mølle” princippet.

Se udvalgte billeder herunder:

2 projektgrupper arbejder videre

Efter mødet d. 4. 10. er der etableret 2 projektgrupper, som arbejder videre med hver sit område.

Der er fokus på, at der skal laves fællesindkøb, hvor det er muligt.

Projektgrupperne refererer begge til lokalrådet, men der sidder også medlemmer fra lokalrådet i begge grupper.

Det forsøges at købe lokalt, så lokalområdet for glæde af projekterne, i mere end en forstand.

Der etableres gruppe der arbejder med “den gamle bane” i Horsbjerg plantage

Lokalrådet har fået en henvendelse omkring “den gamle bane” i Horsbjerg plantage fra Odderbæk Vandløbslaug, man vil gerne “forlænge” en af ruterne, så man kan gå fra Thyregod til Kollemorten, muligvis ad den gamle bane, som blev nedlagt i 1960’erne.

Der er positiv stemning for dette i lokalrådet, som efterlyser deltagere til et udvalg, her findes der 5-6 personer som gerne vil arbejde videre med det, mest “hestepiger” – som gerne vil have nogle ridestier.

Der holdes første møde midt i september 2016.

Får svar fra Vejle kommune angående søgte midler

Vi har nu fået svar på vore ansøgninger fra Vejle kommune, i første omgang er de “skudt til hjørne”

Det vil sige, at vi nu har mulighed for at præsentere vores projekt for politikere og embedsmænd d. 8. september, sikkert med udgangspunkt ved Hærvejscentret hvor udvalget vil forsøge at placere deres næste møde.

Udviklingsgruppen laver et oplæg, som præsenteres, hvorefter vi må se hvad udfaldet bliver.

Der lægges ikke vægt på auto-camperdelen i første omgang, det vurderes ikke som første prioritet.

Mere følger efter 8.9.2016

Projektplaner sendt til Vejle kommune – ansøger fra udviklingspuljen

Så er der sendt en ansøgning til Vejle kommune på lidt over 900.000,- kroner

Alle bilag til ansøgningen er i lokalrådets arkiv.

Du kan dog se projektplanerne her – det er dog ikke alt der er søgt midler til lige nu.

Som ringe i Vandet_udvikling af Vonge-Kollemorten_projektplan overordnet

Som ringe i vandet_Aktiv skole, sport og fritid_Vonge

Som ringe i vandet_Overnatningscenter Hærvejen

 

Flere møder afholdt – der skabes enighed om 2 projekter

Der er godt gang i udviklingsarbejdet i vores lokalområde, flere møder er holdt.

Arbejdet koncentrerer sig nu om etablering af flere hytter ved Hærvejscentret, samt et udendørs forsamlingshus, som kan anvendes til rigtig mange forskellige formål. Her tænkes der på foredrag, kulturbegivenheder, musik-arrangementer (i det små) – desuden kan børnehave og spejdere bruge det.

I Vonge arbejdes der på at samle og udvide arealerne ved skole og idrætsplads, så her bliver flere muligheder for alle, både hvad angår samlingssted, i form af et stort samlingshus, samt udendørs fitness med masser af muligheder, både for lokale borgere, men også for idrætsforeningen for at træne på en anderledes og sjov måde.

Efterfølgende vil der blive arbejdet med at lave aktiviteter i skoven langs stadion, og på den tidligere byggelegeplads – så der gives rigtig mange muligheder.

Der arbejdes desuden med at søge midler hos Vejle kommune, hvor der er frist d. 18.4. – derudover skal der søges andre puljer, noget vi kommer tilbage på.

Kom til idé- og planlægningsmøde d. 22.2. kl. 19.00

Lokalrådet har givet anbefaling til hvad der skal arbejdes videre med i forhold til udvikling af Vonge-Kollemorten området.

Høringsfasen er nu overstået.

Der har ikke været nogen henvendelser, som gør at anbefalingen ændres, så nu træder vi ind i næste fase, som er idé og planlægningsfasen.

Derfor afholdes der møde i hallens cafeteria d. 22.2. kl. 19.00

Alle med interesse i de udvalgte temaer kan deltage aktivt i det videre forløb.

Temaerne er:

  • Udvikling af området ved Hærvejscentret, til glæde for såvel turister som øvrige brugere af Hærvejscentret
  • Udvikling af området ved hal, skole, stadion i Vonge, til glæde for skole og idrætsliv, og måske turister (læskur ved multibanen)

Se invitation til aftenen her: Udvikling Vonge-Kollemorten opstart 22.2.2016

Listen over ideer bliver også længere, den kan du se her: Liste over ideer til udvikling af lokalområdet Vonge

Kontakt lokalrådet hvis du har spørgsmål/kommentarer/ideer.

 

Definition på projekt “som ringe i vandet” sendt i høring 1. februar 2016

Oplæg til udviklingsplan fra lokalrådet i Vonge-Kollemorten 
Arbejdet med en borgerdreven lokal udviklingsplan skal være med til at skabe et større sammenhold i lokalområdet, udpege udviklingsområder, samt definere hvad vi ønsker at være kendte for i vores område.
Vonge-Kollemorten området har afholdt udviklingsmøde onsdag d. 27.1. med omkring 75 deltagere, hvor 4 tema-områder blev debatteret i grupper.
Temaerne var
• Turisme, overnatning og attraktioner
• Styrkelse af fællesskab og frivillighed
• Kultur, byforskønnelse og fritid
• Tilflytning, bosætning og mobilitet
Ved mødet blev der, efter gruppearbejdet, givet point til de temaer, som deltagerne synes var vigtigst for udvikling af vores lokalområde.
Her blev punkterne med tilflytning og turisme topscorere, hvilket lokalrådet naturligvis tager til efterretning i forhold til prioritering af de kommende udviklingsopgaver.
Hvad kan vi selv gøre – kontra afhængighed af politiske beslutninger
Vi har, ud fra tanken om, at sætte flest mulige input i spil, valgt at se på hvilke tiltag vi selv kan gøre noget ved, og tage ejerskab for i hele lokalområdet.
Samtidig med har vi vurderet hvor der er mulighed for at søge nogle forskellige puljemidler, blandt andet ved Vejle kommune, som kan være med til at finansiere initiativerne (ansøgningsfrist 18. april 2016).
Derfor har vi valgt at lægge de 2 temaer med flest point sammen, så vi arbejder videre med såvel tilflytning som turisme, da vi mener der er en stærk sammenhængskraft i disse.
Specifikt var der et stort ønske om at arbejde med bustransport på mødet, det er dog noget lokalrådet allerede er i dialog med Vejle kommune om, der er givet høringssvar, og vi arbejder på at være med til at finde egnede løsninger i forhold til fremtidens transport.
Derfor har vi valgt ikke at udvælge dette som fokusområde for en specifik arbejdsgruppe, da succes-raten vurderes lav, i forhold til at gennemføre et projekt med synlige resultater allerede indenfor ca. 6 måneder.
Lokalrådet vil naturligvis til stadighed være opmærksomme på problemstillingerne omkring offentlig transport, og gøre opmærksom på det overfor Vejle kommune, specifikt i forbindelse med kommunens budgetlægning.
Emnet byggegrunde i såvel Kollemorten som Vonge var også et meget varmt emne, som bestemt er meget relevant. Vi talte efter mødet med repræsentanterne fra Vejle kommune om problemstillingerne, og de anbefaler os at være skarpe i forhold til nye lokalplaner, som skal vedtages i 2017.
Derudover er lokalrådet allerede i dialog omkring byggegrunde i hele vores lokalområde, så dette tema vil vi komme tilbage på.

Projekt ”som ringe i vandet” – udvikling i Vonge-Kollemorten
Lokalrådet har, som tidligere skrevet, valgt at arbejde med emner som vi selv kan tage ejerskab for i lokalområdet.
Derfor anbefaler vi nu, at projekt ”Som ringe i vandet” bliver omdrejningspunkt for den videre udvikling af vores lokalområde.
Vi tager udgangspunkt i tilflytning og turisme, da disse temaer supplerer hinanden godt. Tiltag der øger turismen vil for en stor dels vedkommende også gøre det mere attraktivt at bosætte sig i vores område, og derved være med til at øge tilflytningen. Ringene i vandet danner sig, jo mere vi kommer på landkortet og bliver en del af omverdenens og turisternes bevidsthed.
Figuren herunder viser, at vi ønsker at styrke tilflytning og turisme igennem en række tiltag, med forskellige overskrifter.
Tiltagene er fordelt, så der er nogen der tages via lokalrådet, mens andre er borgerdrevne projekter.
Ordene i figuren er taget fra udtalelser på udviklingsmødet.

Prioritering af input fra udviklingsmøde
Ud fra den forudsætning har lokalrådet noteret udviklingspunkter:
Udvikling af området ved Hærvejscentret, til glæde for såvel turister som øvrige brugere af Hærvejscentret
• Udvikling af området ved hal, skole, stadion i Vonge, til glæde for skole og idrætsliv, og måske turister (læskur ved multibanen)
• Finde muligheder for flere overnatningssteder i lokalområdet
• Styrke Hærvejsturismen – mange vandrere og cyklister kommer i området – de skal blive lidt længere (er måske potentielle tilflyttere)
• Etablere ”udlånestation” af cykler
• Synliggøre områdets kvaliteter i forhold til salg af såvel byggegrunde som boliger
• Udstykning af byggegrunde i hele lokalområdet (kommer i projektgruppe senere)
• Etablere cykelsti mellem Vonge og Kollemorten – måske som vandre/cykel/ridesti
• Udbygge samarbejdet mellem foreninger i hele lokalområdet
• Bedre opbakning til bestyrelserne i lokalområdet – fra hele lokalområdet
• Lave flere arrangementer på tværs af foreningslivet, for at styrke samarbejdet
• I højere grad støtte hinandens byfester
• Blive bedre til at bruge ”kalendermulighed” på hjemmesiden, så arrangementer ikke ligger samme dag
• Byfornyelse, vedligehold af huse skal højnes (renovering af huse)
• Samarbejde med kommunen om vedligehold i området (grønt hold er en mulighed, også finansiering)
• Blive bedre til at fortælle de gode historier fra hele lokalområdet
• Markedsføring af børnehave og skole
• Skabe bedre transportmuligheder også om lørdagen og til attraktioner (ligger i lokalrådet)
• Lave guidede ture i lokalområdet (for turister og lokale)
• Lave bedre skiltning at seværdigheder (Gudenåens udspring ved motorvej) (brug købmændene)
• Lave info-standere i begge byer – evt. ved købmændene (turisme, arrangementer mv.)
• Lave en app med seværdigheder, overnatning, spisesteder + evt. mere
• Lave ”flag-alle” gennem begge byer = sammenhold
• Sætte julebelysning op i området ved juletid
• Bruge de ”grønne pladser” og chikaner i vejene til kunst – skulpturer
• Finde mulighed for anvendelse af ”den gamle møllegrund” i Vonge (er privat ejet)
• Lave præsentationsfilm for området (og foreningerne)
• Lave fartdæmpende foranstaltninger i byerne (evt. fartbump)
• Finde egnede metoder til modtagelse af tilflyttere – skabe mere åbenhed
• Lave velkomstmapper til tilflyttere, som kan udleveres (evt. ved købmændene)
• Beskrive vores lokale historie, hvorfor er vi blevet ”som vi er” her i området
Lokalrådet anbefaler, at der i første omgang arbejdes med de 2 punkter der er markeret med fed skrift, da de kan være med til at styrke hele lokalområdet i forhold til turisme, og samtidig med styrke tilflytningen.
Vores anbefaling er samtidig med, at man i borgerforeningerne overvejer et væsentligt øget samarbejde (måske sammenlægning). Dette blandt andet fordi, indtægten fra udlejning af hytter mv. går til Kollemorten borgerforening, som også står for al udlejning i dag (kræver arbejde) – vi anbefaler, at det ligger centralt i lokalområdet, og ikke kun i en af byerne. Dermed vil det være naturligt, at den indtægt der kommer fremover, kommer hele lokalområdet til gode.
Efter mødet er følgende forslag noteret:
• Være en aktiv del af naturens dag (2. søndag i september) evt. koncert ved Gudenåen, eller historiefortælling
• Etablere ridestier i området
• Etablere mountainbike ruter i skovområderne ved Lindet krat/Kollemorten Krat eller andre steder
• Lave gps ruter i området til geo-caching
• Lave et slogan og et logo som kendetegner vores område
• Anerkende frivilligheden på en eller anden måde
• Etablere udendørs fitness
• Etablering af hundeskov
• Give mulighed for autocampere til at overnatte i vores område
• Anvendelsesmuligheder af den tidligere byggelegeplads i Vonge
Det ene udelukker ikke det andet
De anbefalinger der gives udelukker naturligvis ikke, at der er borgere der kan arbejde med andre vigtige opgaver, som de selv tager ejerskab for.
Dog er det vigtigt, at der er en ”rød tråd” i de tiltag der igangsættes, så der bør altid være information til/dialog med lokalrådet, inden igangsættelse af øvrige tiltag.
Ønsker nogen at arbejde med de tiltag der allerede er i gangsat i lokalrådet (busdrift og byggegrunde), så er det også en mulighed, man kan blot ikke regne med projektgrupper, hvor lokalrådet stiller personer til rådighed.
Specifikt omkring byggegrunde etableres der en gruppe efter kontakt med Vejle kommune omkring fornyelse af lokalplaner (tidsfrister mv.)
Giv høringssvar på dette oplæg
For at gøre det muligt for alle at blive hørt, ønsker vi fra lokalrådet at hele lokalområdets befolkning får mulighed for at komme med høringssvar på ovennævnte anbefaling, ikke dermed sagt, at alle forslag til ændringer kan imødekommes, men vil blive taget med i de videre overvejelser.
Har du kommentarer i forhold til ovenstående skal de således gives til mail osternykirkeweb@gmail.com eller i brev til Erna Storgaard, Kastanievænget 1, 7173 Vonge – senest d. 10. februar 2016, hvorefter lokalrådet vil komme med yderligere informationer om etablering af udviklingsgrupper.
Kommentarer via facebook og eventuelle andre medier medtages ikke i høringen.
I håbet om et godt udviklingsforløb i vores lokalområde
Med venlig hilsen
Lokalrådet for Vonge-Kollemorten
Erna Storgaard, Jørgen Mikkelsen,
Niels Bork, Else Marie Nissen, Hanne Nørtoft,
Marianne Nymann, Anita Thisgaard,
Jacob Lauritsen, Lone Hedegaard Hansen

Udviklingsmøde i Kollemortenhus 27. januar 2016

Kollemortenhus dannede rammen for stormødet d. 27.1.2016 som handlede om udvikling af vores lokalområde, Vonge-Kollemorten.

Hele 75 personer dukkede op og debatterede ud fra udvalgte temaer.

Aftenen blev holdt i samarbejde med Vejle kommune, der styrede os igennem aftenen.

Efterfølgende arbejder lokalrådet videre med at konkretisere hvilke områder der skal arbejdes videre med.